Allmänna villkor för Pagios tjänster

Allmänna villkor för Pagios tjänster

Läs gärna igenom de allmänna villkoren så att du vet vad de innebär för dig som är kund hos Pagio.

Allmänna villkor

De allmänna villkoren gäller från och med 2023-09-26.

Vid avtalsfrågor: mejla oss på support[at]pagio.se eller ring 076-006 36 14.

§ 1 ALLMÄNT

1.1
Dessa allmänna villkor (”Avtalet”) reglerar förhållandet mellan kunden (”Kund”) och avser beställning och användning av tjänster och produkter (”Tjänsten”) som erbjuds av Pagio, som drivs av företaget Digitance, Gamla Enköpingsvägen 123, 174 46 Sundbyberg, org.nr 651013-0187 (”Pagio”), på eller via pagio.se (”Hemsidan”) såvida inget annat skriftligt avtal har ingåtts med Pagio.

Pagio tillhandahåller webbtjänster till ridsportföreningar såsom uppförande och vidareutveckling av hemsidor, temat Ridsport som används med WordPress, förvaltning, drift & underhåll med mera nedan gemensamt benämnda ”Tjänsten”.

1.2
Kund får inte upplåta eller överlåta delar av Tjänsten till någon annan utan Pagios medgivande. Kund kan delegera drift och uppdateringar av hemsidan etc. till annan fysisk eller juridisk person, men detta begränsar inte Kundens ansvar enligt detta avtal.

1.3
Ändringar i Avtalet
Pagio förbehåller sig rätten att när som helst ändra hela eller delar av detta Avtal. Avtalet i sin vid var tid giltiga utformning publiceras på Hemsidan.

1.4
Pagio äger rätt att neka Kund att beställa Tjänsten.

1.5
Pagio äger rätt att ändra de produkter, tjänster och priser som ingår i Tjänsten. Eventuell prisjustering eller förändring offentliggörs på Hemsidan samt om möjligt till Kund via e-post.

§ 2 PRODUKTER OCH TJÄNSTER

2.1
Innehållet i Tjänsten specificeras på Hemsidan och i e-post genom beställningsbekräftelsen / fakturan för avsedd Tjänst samt kompletterande avtal exempelvis serviceavtal.

Utökning av funktioner eller övriga anpassningar av Tjänsten beställs hos Pagio via sedvanlig beställning.

2.2
Hos Pagio äger Kunden hela hemsidan och den kan flyttas till en ny leverantör. Det inkluderar design, mallar / mönster och allt innehåll på hemsidan.

Om hemsidan ska migreras (flyttas) till ny leverantör behöver den inte byggas om på nytt hos den nya leverantören. Premium-hemsidor kan ha licenserade tillägg inkluderade i Tjänsten. Kunden behöver då ta över licenserna för att bibehålla hemsidan i originalskick (design / funktioner) efter en migrering.

2.3
Inom ramen för Tjänsten tillhandahåller Pagio domännamn och drift av hemsida med hosting (webbhotell) i en delad servermiljö hos Loopia AB (tredje part) samt övriga tjänster för upprätthållande av Tjänsten.

2.4
Domännamn och webbhotell registreras i Kundens namn och ägs av Kunden. Pagio förbehåller sig dock rätten att stå som administrativ, teknisk och faktureringskontakt vilket innebär att alla avgifter för detta hos tredje part ingår i Tjänsten och endast faktureras genom Pagio.

2.5
Pagio förbehåller sig rätten att ändra innehållet i Tjänsten, eller att upphöra med hela eller delar av Tjänsten, till exempel men inte begränsat till på grund av lagändring, teknikutveckling, eller annan myndighetsbestämmelse. Vid sådan ändring har Kund möjlighet att säga upp Avtalet med verkan från ändringarnas ikraftträdande.

2.6
Pagio tillhandahåller kostnadsfri support för Tjänsten via e-post eller telefon samt information på Hemsidan. Behandlingstiden påverkas av generell arbetsbelastning. Den del av Tjänsten som är beroende av tredje part är begränsad till innehållet och rör enbart funktionalitet i den delade miljön vilket kan påverka behandlingstiden.

2.7
Kundinformation, tjänsteinnehåll samt kunduppgifter kan komma att lämnas till tredje part där så krävs för att Tjänsten skall fungera, givet att GDPR och annan lagstiftning följs.

§ 3 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

3.1
Avtalet påbörjas när Kund erhåller en beställningsbekräftelse / faktura och löper tillsvidare, om ej annat är överenskommet.

3.2
Pagio tillämpar 12 månaders bindningstid för Tjänsten om inget annat avtalats. Avtal kan sägas upp när som helst och utan några skäl.

3.3
Uppsägning av avtal skall göras skriftligen per brev eller e-post till support[at]pagio.se.

3.4
Vid uppsägning eller avslut av avtalet under pågående period förfaller hela beloppet för kvarvarande avtalsperiod för Tjänsten till betalning. Det justeras med en slutfaktura till Kund om årsavgiften för Tjänsten inte är betalad i förskott. Är Tjänsten betalad i förskott skickas ingen slutfaktura.

3.5
Efter en uppsägning sparas eventuella filer som lagrats via Pagios tjänster och produkter i ytterligare 2 veckor, därefter tas det bort och kan inte återskapas.

3.6
Pagio kan säga upp Kundens Tjänst med omgående verkan om Kund brutit mot en eller fler av punkterna i detta avtal eller tilläggsavtal. Hela beloppet för kvarvarande avtalsperiod för Tjänsten förfaller då till betalning och justeras med en slutfaktura till Kund.

Pagio har även rätt att stänga av Tjänsten (hemsidan stängs mm) utan att meddela Kund detta.

3.7
Kund har inte rätt till ersättning eller återbetalning om kontot stängts av på grund av avtalsbrott. Ersättning kan heller aldrig krävas då tredje part är ansvarig för felet, exempelvis ett driftavbrott, som meddelats via e-post, på Hemsidan eller andra publika kanaler.

§ 4 AVGIFTER

4.1
Priser för Tjänsten framgår av beställningsbekräftelsen / fakturan. Kund betalar avgifter i förskott mot e-faktura eller PDF-faktura som skickas ut via vårt ekonomisystem Bokio med Digitance som fakturaavsändare.

Tjänsten faktureras per månad, kvartal eller årsvis om inget annat är avtalat. Betalning skall ske senast 30 dagar från fakturadatum.

4.2
Pagio debiterar en faktureringskostnad om 25 SEK (inkl. moms) vid varje fakturatillfälle för PDF-fakturor. För elektroniska fakturor (e-faktura) tillkommer ingen faktureringskostnad.

4.3
Vid försenad betalning äger Pagio rätt att debitera Kund en påminnelseavgift om 60 SEK samt dröjsmålsränta från förfallodagen enligt en årsräntesats om 12% tills dess att betalning fullgjorts.

4.4
Kund skall snarast meddela Pagio om faktura anses felaktig. Invändningar mot en faktura skall göras skriftligen inom 7 dagar från det att Kund mottagit fakturan.

4.5
Pagio äger rätt att överlåta fakturor till kreditbolag som då övertar fordran gentemot Kunden.

§ 5 ÖVERLÅTELSE AV TJÄNST

5.1
Kund får överlåta Tjänsten efter Pagios medgivande. För att en överlåtelse skall kunna göras krävs det att Kund reglerat samtliga skulder hos Pagio. Avtalet måste godkännas av tillträdande kund.

5.2
Pagio får överlåta Tjänsten till annat företag som skäligen kan förväntas iaktta de rättigheter och skyldigheter Pagio har gentemot Kund.

§ 6 PAGIOS ANSVAR

6.1
Pagio och / eller anlitad tredje part har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag, myndighetsbeslut eller beslut av annan behörig organisation. Ersättning för otillgänglighet under underhåll utbetalas inte.

6.2
Även om Pagio tillhandahåller backup, finns det ingen garanti för att säkerhetskopieringen fungerar korrekt eller formaterats korrekt och att innehållet kan återställas. Kunden är ensamt ansvarig för att anordna separat backup av den data Kunden anser vara av värde för Kunden.

6.3
Pagio ansvarar heller inte för Kunds eventuella ersättningsskyldigheter mot tredje part.

6.4
Pagio ansvarar inte för dataförlust eller annan skada som uppstått till följd av virus, obehörigt intrång, obehörig påverkan eller annan skada av informationen som lagrats hos tredje parts servrar. Kund kan inte kräva Pagio på ersättning för skada som kan ha uppkommit.

6.5
Från tid till annan kan Pagio sluta tillhandahålla delar av Tjänsten. Detta om Tjänsten orsakar problem, försvårar möjlighet att leverera Tjänsten eller om Pagio anser att programvaran eller Tjänsten ej fungerar på ett tillfredställande sätt. Detta gäller även om komponenter av Tjänsten kommer till en s.k. End of Life (tillägget är utdaterat). End of Life är inte ett brott mot avtalet.

6.6
Pagio har rätt att kontrollera data relaterat till Kunds Tjänst i samband med felsökningsärenden och då söka igenom data på Kunds Tjänst för identifiering av skadliga filer samt kända säkerhetshål. Rätten innefattar men är inte begränsad till automatisk patchning eller spärr av filer av denna karaktär. I de fall åtgärd krävs av Kund meddelas detta via e-post. Kund har då 7 dagar på sig att åtgärda det beskrivna problemet. Vid utebliven åtgärd av Kund förbehåller sig Pagio rätten att vidta åtgärder även om detta orsakar störning i Kundens filer och / eller Tjänsten.

6.7
Pagio har rätt att avsluta Tjänsten för Kund, helt eller delvis, genom skriftlig underrättelse till Kund. Eventuell innestående tid betalas tillbaka till Kund via BankGiro.

6.8
Pagio ansvarar inte för vare sig direkta skador eller indirekta skador så som utebliven vinst, förlorad besparing, förlorad goodwill, förlorad/förvanskad data eller liknande oavsett hur detta har uppstått, förutom om skadan är till följd av att Pagio agerat grovt vårdslöst eller uppsåtligen.

§ 7 KUNDS ANSVAR

7.1
Kund ansvarar för att kunduppgifter med rätt kontakt- och betaluppgifter finns hos Pagio.
Pagio ansvarar inte för skador och problem som uppkommit på grund av att Pagio haft felaktig kunduppgift eller att Kund inte omgående tar del av Pagios meddelande. Pagio kan inte hållas ansvarigt för förlust Kund lider på grund av felaktiga kunduppgifter.

7.2
Kund är skyldig att läsa igenom och förstå Allmänna avtal samt andra Avtal som kan ligga till grund för beställning av Tjänst eller Produkt. Kund är även skyldig att hålla sig uppdaterad med Pagios avtal och hemsida för att ta del av ändringar eller andra meddelanden som kan vara viktiga för Kund att känna till.

7.3
Kund ansvarar för säker hantering av känslig information såsom användarnamn, lösenord och krypteringsnycklar. Vid misstanke om att denna information kan ha läckt ut ska Pagio genast informeras.

7.4
Kund ansvarar gentemot Pagio för att information som Kund laddar upp och/eller hanterar inom Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt står i strid med gällande lagstiftning.

7.5
Kund ansvarar för skador som vållats av Kund.

§ 8 PERSONUPPGIFTER OCH DATALAGRING

8.1
Pagios Integritetspolicy reglerar hur vi hanterar personuppgifter om dig som Kund till oss finns på Hemsidan – Integritetspolicy.

Pagios Personuppgiftsbiträdesavtal (DPA/PUBA) reglerar hur vi hanterar de personuppgifter kunder eventuellt väljer att lagra i våra tjänster finns på Hemsidan – Personuppgiftsbiträdesavtal.

§ 9 FORCE MAJEURE

9.1
Respektive part i detta avtal skall befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet förhindras på grund av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som häri avses, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har Pagio rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda Avtalet.

§ 10 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

10.1
Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Eventuella tvister med anledning av detta Avtal och/eller Tjänsten ska avgöras enligt svensk rätt genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande.